Pozvánka na jednání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s. - 2023

Pozvánka na jednání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 22. června 2023 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k návrhu na vypořádání účetního zisku převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2022 převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
5. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
6. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti a výši podílu na zisku akcionářům
7. Závěr

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a  originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14 a 15 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.

Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2: 
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel Bc. Zdeněk Buchcar, ověřovatel zápisu Ing. Bohumil Procházka, skrutátor Hana Klímová“.

K bodu 3:
Usnesení č. 2: „Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání účetního zisku převedením na nerozdělený zisk z minulých let.“
Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.

K bodu 4:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2022 převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku dosaženého za rok 2022 převedením na nerozdělený zisk z minulých let. Dosažený zisk bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Dále valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022.“

K bodu 5: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 4: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2022 společnost premiada s.r.o., IČO: 059 40 001, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“

K bodu 6: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti a výši podílu na zisku akcionářům (dividendy), a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě a dále, že společnost nebude vyplácet tantiémy za rok 2022 a současně, že nebude vyplácet dividendy akcionářům za rok 2022“

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis.Kč) 

Aktiva celkem 503 225 Pasiva celkem 503 225 
Dlouhodobý majetek 344 496 Vlastní kapitál 228 707  
Oběžná aktiva 150 442 Cizí zdroje 258 548 
Časové rozlišení 8 287 Časové rozlišení  15 970 

    
Výsledek hospodaření +/- (zisk/ztráta)     13 918 

Ke dni uveřejnění pozvánky nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem. 

   Představenstvo společnosti

Výroční zpráva 2022

Aktuality 

Pozvánka na jednání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)