Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s. - 2022


Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 21. června 2022 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k návrhu na vypořádání účetního zisku převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2021 převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
5. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
6. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti 
7. Volba člena představenstva
8. Odstoupení a volba člena dozorčí rady
9. Závěr


Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14 a 15 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.

Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2: 
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel JUDr. Kateřina Fílová, ověřovatel zápisu Ing. Jiří Milský, skrutátor Hana Klímová“.


K bodu 3:
Usnesení č. 2: „Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání účetního zisku převedením na nerozdělený zisk z minulých let.“
Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.

K bodu 4:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2021 převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku dosaženého za rok 2021 převedením na nerozdělený zisk z minulých let. Dosažený zisk bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Dále valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021.“


K bodu 5: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 4: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2021 společnost premiada s.r.o., IČO: 059 40 001, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“


K bodu 6: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě a dále, že společnost nebude vyplácet za rok 2021 tantiémy.“

K bodu 7: 
Valná hromada v souladu se stanovami a zákonem volí člena představenstva. Členu představenstva  Ing. Bohunilu Procházkovi končí dne 30.11.2022 funkční období. 
Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členem představenstva Ing. Bohumila Procházku, nar. 19.4.1950, bytem Karlovy Vary, Česká 154, Tašovice, a to k 1.12.2022“

K bodu 8
Valná hromada v souladu se stanovami a zákonem přijímá odstoupení z funkce člena dozorčí rady a volí na jeho místo nového člena dozorčí rady. Člen/předseda  dozorčí rady Ing. Václav Svoboda  odstoupil ke dni 30.6.2022 a od 1.7.2022 bude jmenován Zdeněk Buchcar Bc.
Usnesení č. 7: „Valná hromada schvaluje odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Václava Svobodu, nar. 1.8.1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary ke dni 30.6.2022 a volí členem dozorčí rady Zdeňka Buchcara, nar. 30.6.1985, bytem Závodu míru 125/117, Karlovy Vary  ke dni 1.7.2022“


Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.  

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis.Kč)  
    
Aktiva celkem  471 570 Pasiva celkem 471 570 
Dlouhodobý majetek 355 157 Vlastní kapitál 215 583 
Oběžná aktiva 106 656  Cizí zdroje 254 430 
Časové rozlišení 9 757 Časové rozlišení 1 557 
    
Výsledek hospodaření +/- (zisk/ztráta)       7 643   


Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem. 

      Představenstvo společnosti

 

Výroční zpráva 2021

Aktuality 

Pozvánka na jednání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)