Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 15. června 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:
  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020
  4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020, výroční zprávy společnosti za rok 2020
  5. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
  6. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti 
  7. Projednání a schválení bankovního úvěru se státní zárukou ve výši 40 000 000,- Kč
  8. Závěr


Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14 a 15 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.

Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2: 
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel Ing. Bohumil Procházka, ověřovatel zápisu Ing. Jiří Milský, skrutátor Hana Klímová“.

K bodu 3:
Usnesení č. 2: „Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020“
Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.

K bodu 4:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2020.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020 ve výši – 96 230 262,58 Kč, a to jejím převedením na položku Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let, dále valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020.“

K bodu 5: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 4: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2021 společnost premiada s.r.o., IČO: 059 40 001, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“

K bodu 6: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě a dále, že společnost nebude vyplácet za rok 2020 tantiémy.“

K bodu 7: 
Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila přijetí úvěru se státní zárukou ve výši 40 000 000,- Kč. 
Usnesení č. 6: „Valná hromada rozhodla o přijetí úvěru se státní zárukou ve výši 40 000 000,- Kč..


Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.  

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis.Kč)  
    
Aktiva celkem netto 491 310 Pasiva celkem 491 310 
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva 398 415 Vlastní kapitál 207 940 
Oběžná aktiva  88 891 Cizí zdroje 282 560 
Časové rozlišení  4 004 Časové rozlišení 810 
    
Výsledek hospodaření před zdaněním    -96 230   


Ke dni uveřejnění oznámení jsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.
 

Představenstvo společnosti

 

Výroční zpráva 2020

Aktuality 

Pozvánka na jednání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)