Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)
 
se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 1. června 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.
 
Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
 3. Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích 
 4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.  
 5. Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.
 6. Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s.
 7. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s..  
 8. Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s.
 9. Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích.
 10. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
 11. Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 12. Projednání a schválení zahajovací rozvahy k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 13. Projednání výplaty podílu na zisku a tantiém členů orgánů a.s. za rok 2019 zaniklých společností Sanssouci nemovitostní a.s., Imperial nemovitostní, a.s. a společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 14. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
 15. Volba člena dozorčí rady
 16. Rozhodnutí o návrhu představenstva nevyplácet odměny za výkon funkce člena orgánu společnosti v době od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření koronaviru Covid 19
 17. Rozhodnutí o určení mezd a jiných plněních zaměstnancům, kteří jsou současně i člen statutárního orgánu společnosti, a určení mezd a jiných plnění osobám jim blízkých  
 18. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 19. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 25. 5. 2020. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má osoba, která je uvedena v knize akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni. 

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení."

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14  15 a 16 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.
 
Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
 
K bodu 2: 
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel Ing. Bohumil Procházka, ověřovatel zápisu Ing. Jiří Milský, skrutátor Hana Klímová“.
 
K bodu 3: 
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
O tomto bodu se nehlasuje.
 
K bodu 4:
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s., výroční zprávě a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s., přednese předseda dozorčí rady zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
O tomto bodu se nehlasuje. 
 
K bodu 5:
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí součástí za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.
Usnesení č.2: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s. Úhrada ztráty ve výši 714.391,- Kč. bude vypořádána v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s. (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “ 
 
K bodu 6:
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí zaniklé společnosti Imperial nemovitostní a.s. k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
O tomto bodu se nehlasuje.
 
K bodu 7:
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce, výroční zprávě zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s., přednese předseda dozorčí rady zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
O tomto bodu se nehlasuje. 
 
K bodu 8:
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní a.s.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. Rozdělení zisku ve výši 11. 748.904,- Kč bude vypořádáno v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s.                 (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “ 
 
 
K bodu 9: 
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
O tomto bodu se nehlasuje.
 
K bodu 10: 
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce, výroční zprávě společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., přednese předseda dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
O tomto bodu se nehlasuje. 
 
K bodu 11: 
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
Usnesení č. 4: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s. Úhrada ztráty ve výši 23.093.091,-Kč bude vypořádána v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s. (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “ 
 
 
K bodu 12:
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 projednává a schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
Usnesení č. 5: „Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s..“ 
 
K bodu 13: 
Projednávaný bod pořadu jednání je navržen v souladu se stanovami zaniklých společností Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 s společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 
Usnesení č. 5: „Valná hromada nástupnické společnosti schvaluje návrh představenstva nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. nevyplácet za rok 2019 dividendy akcionářům a tantiémy členům orgánů zaniklých společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., Imperial nemovitostní, a.s. a společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.“ 
 
 
K bodu 14: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 6: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2020 pana Mgr. Ing. Miloslava Hejreta, IČ: 12270385, se sídlem: Praha 6, 16200, Střešovice, U laboratoře 184/17, auditor číslo oprávnění 1178 Komory auditorů České republiky, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“
 
K bodu 15: 
Valná hromada v souladu se stanovami a zákonem volí člena dozorčí rady. Členu dozorčí rady Ing. Václavu Svobodovi končí dne 1. června 2020 funkční období.
Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Václava Svobodu, nar. 1. 8. 1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary.“
 
 
K bodu 16:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje návrh představenstva nevyplácet členům orgánů společnosti odměny za výkon funkce od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření koronaviru Covid 19
Usnesení č. 7: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva ze dne 26.3.2020  nevyplácet odměny členům orgánů společnosti za výkon funkce od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření nákazy koronaviru Covid 19.“
 
K bodu 17: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje mzdy a jiná plnění členům statutárního orgánu společnost, kteří jsou současně zaměstnanci a mzdy a jiná plnění   osobám jim blízkých, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 8: „Valná hromada rozhodla o mzdách a o jiných plněních zaměstnanců, kteří jsou současně členy statutárního orgánu společnosti, a o mzdách a jiných plněních osobám jim blízkých, a to podle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“
 
K bodu 18: 
V souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. § 59 a § 60 valná hromada projednává a schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena orgánu akciové společnosti.
Usnesení č. 9: “Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Václava Svobody, nar. 1. 8. 1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary, PSČ 360 01“.
 
Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. 
 
Hlavní údaje konečné závěrky za rok 2019 (v tis.Kč)
 
Zaniklé společnost: Sanssouci nemovitostní a.s. 
Aktiva celkem netto 216 442 Pasiva celkem  216 442 
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva  196 277 Vlastní kapitál  205 167 
Oběžná aktiva  20 044 Cizí zdroje  11 275 
Časové rozlišení  121 Časové rozlišení   
 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním -714 
 
 
 
Zaniklé společnost: Imperial nemovitostní, a.s. 
Aktiva celkem netto 403 478 Pasiva celkem  403 478
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva  202 742 Vlastní kapitál  191 043
Oběžná aktiva  200 477 Cizí zdroje  212 303
Časové rozlišení  259  Časové rozlišení  132 
 
Výsledek hospodaření
před zdaněním 11 749 
 
 
Společnost: Imperial Karlovy Vary a.s. 
Aktiva celkem netto 277 954 Pasiva celkem  277 954
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva  17 448 Vlastní kapitál  -82 381 
Oběžná aktiva  243 151 Cizí zdroje  354 906 
Časové rozlišení  17 355  Časové rozlišení  5 429 
 
Výsledek hospodaření
před zdaněním -23 093  
Ke dni uveřejnění oznámení nejsou předběžné údaje účetní závěrky ověřeny auditorem. 
 
Představenstvo společnosti

Aktuality 

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary si velmi dobře uvědomujeme, jak složitým obdobím v tuto chvíli prochází lidé kolem nás. Rádi bychom zužitkovali naše dlouholeté zkušenosti nestátního zdravotnického zařízení a účinně pomohli řešit zdravotní následky epidemie onemocnění Covid-19.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)